Opening club

Het schermseizoen loopt van 1 september tot 30 juni.

De club is geopend elke woensdag en vrijdag vanaf 18.30u voor de jeugd en vanaf 19.30u voor de volwassenen, tot 21.30u.

Behoudens tegenbericht is er ook gelegenheid om te schermen op zondag van 10.30u tot 12.30u.

De club is gesloten in de kerstvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie.

 

Inschrijving en vergunning

De leden worden jaarlijks per mail uitgenodigd om in te schrijven.  De lidmaatschapsbijdrage moet uiterlijk op 20 september betaald zijn.  In het lidgeld is ook de bijdrage voor de schermvergunning alsook de verzekering inbegrepen.  Eens het lidgeld betaald is de inschrijving definitief en zijn er geen terugbetalingen meer mogelijk.

Om de vergunning + verzekering te verkrijgen moeten de leden een medisch attest bezorgen (tweejaarlijks voor leden jonger dan 14 jaar en ouder dan 55 jaar, vijfjaarlijks voor de anderen, schermers die deelnemen aan selectietornooien dienen jaarlijks een attest over te maken).

Opgelet :  na 30 september mag er niet meer geschermd worden indien men niet in orde is met de lidmaatschapsbijdragen en het medisch attest !

Geïnteresseerden, zowel jong als oud, kunnen maximum 3 proeflessen volgen.  Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd, die in mindering wordt gebracht van het lidgeld bij effectieve inschrijving.

 

Schermmateriaal en kledij

De leden zorgen zelf voor schermkleding en materiaal dat aan de vereisten van de sportfederatie voldoet (https://www.vlaamseschermbond.be/materiaal/).  Het is verboden om te schermen met ondeugdelijk materiaal of zonder beschermende kleding en masker.

Nieuwe leden kunnen tegen vergoeding materiaal van de club gebruiken.  Dit materiaal wordt met respect behandeld, en eventuele schade wordt vergoed.

Leden die aan competities wensen deel te nemen moeten zelf zorgen voor de nodige reglementaire uitrusting.

De leden krijgen in de club een kleedkastje toegewezen waarin ze hun materiaal kunnen opbergen.  Ze zorgen zelf voor een slot en het personaliseren van het kastje.

Schermers die hun lidmaatschap stopzetten moeten hun kleedkastje leegmaken en hun uitrusting meenemen.  Achtergebleven materiaal wordt na een jaar eigendom van de club.

 

Gedrag

Leden moeten respect, medewerking en begrip voor iedereen tonen.

Bij het binnenkomen en verlaten van de schermzaal groet de schermer de lesgevers en andere leden.

Persoonlijk materiaal dat in de zaal wordt gebracht, wordt tijdens de trainingen netjes aan de kant gezet zodat het de schermers niet hindert.  Er wordt steeds op een voorzichtige manier met schermmateriaal omgegaan.

Schermers die gebruik maken van een piste maken deze regelmatig vrij, zodat alle leden evenwaardig gebruik kunnen maken van de pistes.

Teneinde een goede clubsfeer te waarborgen, worden geweld en onbetamelijkheden niet geduld.  Bij het niet naleven hiervan kan het lid onmiddellijk de zaal worden uitgewezen.  Bij grove overtredingen tegen het clubreglement houdt het bestuur zich het recht voor om het lidmaatschap onmiddellijk op te zeggen, zonder enige terugbetaling van bijdragen.

 

Orde en netheid

Na de training wordt al het gebruikte materiaal terug op zijn plaats gezet.  De zaal en kleedkamer worden netjes achtergelaten.  Lege flessen, blikjes en ander afval wordt mee naar huis genomen.  Het opruimen gebeurt onmiddellijk na de activiteit.  Het gebruik van de kleedkamers is enkel voor leden.

Leden die de lokalen verlaten moeten zich vergewissen dat de voordeur naar behoren op slot is.  (na het dichttrekken even wachten tot je het slot hoort aantrekken, en nog eens duwen om er zeker van te zijn dat de deur effectief gesloten is).

 

Wedstrijden

Het staat de leden vrij om deel te nemen aan uitwisselingen of tornooien, voor de jeugdleden na overleg met de lesgever(s).  Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden, onkosten voor het niet meebrengen van de nodige scheidsrechters en andere mogelijke kosten zijn voor rekening van de schermer.

Als in de club of via mail een oproep wordt gedaan om aan een bepaalde wedstrijd of uitwisseling deel te nemen, moet wie wil deelnemen dit tijdig aan de organisator bekendmaken en zich aan de gemaakte afspraken houden.  Lees de berichten aandachtig en geef antwoord indien nodig.  Voor alle verdere vragen over de betrokken wedstrijd is de organisator het enige aanspreekpunt.  Tijdens de wedstrijden moet de schermer zich houden aan het toepasselijke reglement en zich sportief gedragen.

 

Diversen

De leden worden verzocht e-mailberichten van Anne en andere leden van de stuurgroep te lezen en er indien gevraagd op te antwoorden.  Forum raadplegen www.ktsc-catena.be

Dit reglement kan ten allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.